Obsah

MESTSKÉ LESY - Ružomberok

Mestské lesy, spol. s r.o. Ružomberok sú obchodnou spoločnosťou spravujúcou lesný majetok Mesta Ružomberok. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť od 1.1.1993. Najskôr to bolo vo forme príspevkovej organizácie, neskôr bola transformovaná na spoločnosť s ručením obmedzeným. Táto spoločnosť v súčasnosti obhospodaruje cca 6954 ha lesných pozemkov. Na tejto ploche zabezpečuje komplexnú starostlivosť o les, pestovné aj ťažbové práce, ošetrovanie, výchovu a ochranu lesných kultúr a snaží sa vytvárať podmienky na čo najlepšie využitie mimoprodukčných funkcií lesa. Zabezpečuje údržbu a rozvoj lesnej cestnej siete, protipožiarnu starostlivosť, chov a starostlivosť o lesnú zver v zmysle príslušných zákonov.

 

Spoločnosť odvádza finančné prostriedky Mestu v rôznych formách, najmä vo forme nájomného, dane z lesných pozemkov a podielu na zisku.

Obhospodarovanie je po ekonomickej stránke ovplyvnené a limitované vysokým podielom ochranných lesov a lesov osobitného určenia, ktoré tvoria viac ako polovicu spravovaných porastov. Špecifikom sú aj ťažké skalnaté terény s vysokým sklonom vhodné len pre lanovkové približovacie systémy.


Spoločnosť sa zaoberá aj výkupom dreva od iných subjektov a jeho následnou manipuláciou a predajom.

 

V súčasnosti majú Mestské lesy s.r.o. 16 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, prácu dávajú ďalším cca 40 živnostníkom.

 

V roku 2007 bol lesom obhospodarovaných našou spoločnosťou udelený regionálny certifikát PEFC, ktorý je potvrdením, že certifikované lesy sú obhospodarované ekonomicky prínosným, environmentálne vhodným a sociálne prospešným spôsobom.